தொழில்துறை உபகரணங்கள்

welding machine

வெல்டிங் இயந்திரம்

frequency converter

அதிர்வெண் மாற்றி

power supply

மின்சாரம்

network switch

பிணைய சுவிட்ச்

network base station

பிணைய அடிப்படை நிலையம்

case heat dissipation

வழக்கு வெப்பச் சிதறல்

Virtual money miner

மெய்நிகர் பணம் சுரங்க

Bitcoin Miner

பிட்காயின் மைனர்

Bitcoin Miner2

பிட்காயின் மைனர்