மருத்துவ மற்றும் சுகாதார கருவிகள்

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 சென்சார்

Oxygen Absorber

ஆக்ஸிஜன் உறிஞ்சி

Health Monitoring Instrument

சுகாதார கண்காணிப்பு கருவி

Sputum Absorber

ஸ்பூட்டம் உறிஞ்சி

Sterilizing machine

கிருமி நீக்கம் செய்யும் இயந்திரம்

electronic mask

மின்னணு முகமூடி

Beauty machine

அழகு இயந்திரம்

smart toilets

ஸ்மார்ட் கழிப்பறைகள்